مثل کلاس اولی ها که در جواب تمام ندانستن هایشان "ما تا اینجا خوندیم!" را بهم می بافند، تا اینجایی که از خودم می دانم آفتابگردانم و نام دیگرم باد!