به شدت بی‌حوصله‌م و به شدت دلتنگ!
 البته اِ ببخشید یادم نبود اینجا باید با لباس مجلسی نشست صبونه خورد!