دوران دیپلمم پر بود از 19.5 و 19.25 هایِ حرص درآر، چرا؟ چون وقتی سوالا رو جواب می دادم و تموم می شود هر کاری میکردم درونم مجاب نمی شد یه بار دیگه با دقت جوابا رو نگاه کنه، و اگه نگاه هم می کردم سرسری بود که خب بعدا متوجه می شدم به درد عمه ام فقط میخوره، الان که دارم برا اولین آزمون متابولیسم آماده می شم به دلیل خوندنای چند باره اونقدر از فرآیند های تولید انرژی از آنزیم های آلوستریکی کووالانسی از گلیکولیز، بتا اکسیداسیون و ترانس آمیناسیون حالم بهم میخوره که درونم نه تنها مجاب نمیشه جمع بندی رو مثل بچه آدم بخونه بلکه میخواد سر اون حسه که میگه یه نمره حرص درآر در انتظارمه رو محکم و پشت سر هم بکوبه دیوار !