مایک: «راست می‌گفتی. اونا از من نمی‌ترسیدن.
همه چیز رو درست انجام دادم. بیشتر از هر کس دیگه‌ای می‌خواستمش.
فکر کردم اگه به اندازه‌ی کافی بخوامش می‌تونم به همه نشون بدم که من مایک وازوفسکی یه چیز خاصه».